เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

1) บริษัท นวัชกฤษฎิ์ จำกัด รับประกันอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี ไอการ์ด ให้กับ ลูกค้าที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ เท่านั้น

2) ระยะเวลารับประกัน รถยนต์ / รุ่นโครงสร้าง 5 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันให้กับเฉพาะข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบเท่านั้น โดยนับระยะเวลารับประกันตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ผ่านตัวแทนบริษัทฯ

3) ขอบเขตการรับประกัน

3.1  บริษัทฯ จะเปลี่ยนเครื่องป้องกันสนิมให้ลูกค้าใหม่ในกรณี ที่เครื่องป้องกันสนิมเสียหาย ชำรุด อันเกิด จากความบกพร่องของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กับลูกค้า หลังการ เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้ว การนับระยะเวลารับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

3.2  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการซ่อมแซมโลหะ หรือชิ้นงานให้กับลูกค้า

4) ข้อยกเว้นการรับประกันตัวเครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี ไอ-การ์ด

4.1  อุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมภายใต้ชั้นสีไอ-การ์ด ไม่ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

4.2  อุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากผลกระทบในกรณีเกิดการซ่อมแซมจากหน่วยงานอื่น

4.3  ผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี ไอ-การ์ด ได้ทำการโยกย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เครื่องป้องกันสนิมเกิดการชำรุดเสียหาย โดยไม่ได้รับความยินยอม จากทางบริษัท

4.4  ผู้ใช้ไม่ได้ถอดฟิวส์ที่ตัวเครื่อง หรือไม่ได้ปรึกษากับช่างที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ในกรณีที่จะต้องมีการซ่อม แซมอุปกรณ์ที่ติดตั้งเครื่องป้องกันสนิมดังกล่าวโดยการเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ จนทำให้เครื่องป้องกันสนิมได้รับความเสียหาย

4.5  อุปกรณ์เครื่องควบคุม หรืออุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า (Anode) จม หรือแช่อยู่ในน้ำ

4.6  อุปกรณ์เครื่องควบคุม หรืออุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า (Anode) ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง จนเกิดการชำรุดของอุปกรณ์

4.7  อุปกรณ์เครื่องควบคุม หรืออุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า (Anode) ถูกตัดขาด หรือทำลายโดยสัตว์ชนิดต่างๆ

4.8  อุปกรณ์เครื่องควบคุม หรืออุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า (Anode) ได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

4.9  อุปกรณ์เครื่องควบคุม หรืออุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า (Anode) ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสารหล่อลื่น สารเคมี ตัวทำละลายหรือสารละลาย อย่างใดอย่างหนึ่ง สัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรง เช่น มีการพ่นเคลือบน้ำยา ป้องกันสนิม สัมผัสถูกอุปกรณ์ของเครื่องป้องกันสนิม

4.10  อุปกรณ์เครื่องควบคุม หรืออุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า (Anode) ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความร้อน หรือเปลวไฟ ที่เป็นเหตุให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

4.11  อุปกรณ์เครื่องควบคุม หรืออุปกรณ์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า (Anode) ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการโจรกรรม หรืออุบัติเหตุ

5) การป้องกันสนิมจะไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

5.1  โลหะที่ติดอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมสัมผัสกับวัสดุ หรือสารเคมี หรือสารละลายที่มีฤทธิ์มีความเป็นกรดเป็นด่างสูง

5.2  โลหะที่ติดอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมไม่ได้มีชั้นสีอย่างน้อยหนึ่งชั้นในการกักเก็บประจุ

6) ข้อควรปฏิบัติ เพื่อรักษาสิทธิในการรับประกัน

6.1  เพื่อรักษาสิทธิในการรับประกันเครื่องป้องกันสนิม โปรดเข้ารับการตรวจเช็คทุกๆ 1 ปี

6.2  ปรึกษา และปฏิบัติตามคำแนะนำจากช่าง หรือตัวแทน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเท่านั้น

7) การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที

7.1  เมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ

7.2  เมื่อข้อมูลที่ลงทะเบียนในการรับประกัน ไม่ตรงกับข้อมูลชิ้นงานปัจจุบัน

8) การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรรับประกัน แก่ศูนย์บริการของบริษัทฯ ทุกครั้งที่นำ ผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ

9) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการรับประกัน ไฟล์ PDF ด้านล่าง

Download

การรับแจ้ง

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สายด่วน ( Hot Line) 098-445-6942

Copyright © 2024 i-Guard Co., Ltd. All Rights Reserved.