• 098-445-6942
  • info@i-guardthailand.com
เครื่องป้องกันสนิมไฟฟ้าด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี ได้มีการทดลอง และติดตั้ง
ใช้จริงมากกว่า 20 ปี
ในจังหวัดสมุทรสงคราม เขตเมืองบางบ่อ คลองโคน คลองช่อง รถที่ติดตั้งมีทั้งรถที่บรรทุกแมงกระพรุน, กุ้ง, หอย, ปู, ปลา, ปลาหมึก, น้ำแข็งและ น้ำมะพร้าว ทำให้รถเหล่านี้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้กระบะสแตนเลส ไม่ต้องตัดผุ เวลาขายต่อก็ได้ราคาดีกว่าในอดีตมาก ลูกค้ายืนยันกับทางเราเอง
ยืนยันจากผู้ใช้จริง
คุณสุรชัย ลิขิตวัฒนเศรษฐ เจ้าของกิจการโรงงานน้ำปลา ฉั่วฮะเส็ง จ.สมุทรสงคราม
เจ้าของกิจการโรงงานน้ำปลา ฉั่วฮะเส็ง จ.สมุทรสงคราม
คุณศิริวัฒน์ ศรเดช เจ้าของกิจการค้าส่งมะพร้าว และน้ำมะพร้าว จ.สมุทรสงคราม
เจ้าของกิจการค้าส่งมะพร้าว และน้ำมะพร้าว จ.สมุทรสงคราม
คุณดารณี เลาหกรรมวนิช ผู้จัดการโรงน้ำแข็งและน้ำดื่ม วัฒนา จ.สมุทรสงคราม
ผู้จัดการโรงน้ำแข็งและน้ำดื่ม วัฒนา จ.สมุทรสงคราม
คุณณรงศักดิ์ วงศ์อนันต์ศักดิ์ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า
คุณบุญส่ง อ่วมจันทร์ ผู้ใช้รถยนต์ จ.สมุทรสงคราม
ผู้ใช้รถยนต์ จ.สมุทรสงคราม
คุณณรงค์ รอดประสิทธิ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จ.สมุทรสงคราม
ผู้รับเหมาก่อสร้าง จ.สมุทรสงคราม
คุณมนต์ชัย พจนะสัจจาภรณ์ เจ้าของธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล จ.สมุทรสงคราม
เจ้าของธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล จ.สมุทรสงคราม